Q.
ผลิตภัณฑ์ 100% biodegradable and compostable ภายใต้แบรนด์ EGG Biopak เป็นชนิดเดียวกับ OXO และ การย่อยสลายทำให้เกิดไมโครพลาสติก หรือไม่
A.
สินค้าย่อยสลายได้ 100% ภายใต้แบรนด์ EGG Biopak ทุกรายการ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ประเภท OXO และไม่ได้ผสมสาร OXO เพื่อช่วยในการย่อยสลาย จึงไม่ก่อให้เกิดไมโครพลาสติก หรือพลาสติกขนาดเล็กลอยปะปนในน้ำ หรือในอากาศ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ EGG Biopak ใช้วัตถุดิบที่พัฒนามาจากพืชธรรมชาติ หรือโพลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ 100% จึงไม่ทิ้งสารตกค้าง ไม่ก่อเกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม โดยขั้นตอนการย่อยสลายตามธรรมชาตินั้น เมื่อนำไปฝังดิน จุลินทรีย์ในดินจะค่อยๆย่อยสลายผลิตภัณฑ์ ให้กลายเป็นน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และชีวมวล
Q.
Are EGG Biopak products the same type as oxo-biodegradable plastic? Will the products become microplastic in the environment after degradable?
A.
Our 100% compostable and biodegradable EGG Biopak products are not oxo-biodegradable plastic that contain oxo-additive substance to degrade, so not cause the microplastic in the environment. Our products are made from plant starch and biopolymers that will be degraded in soil by microorganisms after disposal. During the degradation period, products will become CO2, H2O, and biomass in due time without harmful residue.
Q.
ผลิตภัณฑ์ 100% biodegradable and compostable EGG Biopak มีวิธีการย่อยสลายอย่างไร และใช้เวลากี่ปีในการย่อยสลาย
A.
หลังจากการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ 100% EGG Biopak สามารถย่อยสลายได้หลากหลายวิธีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยใช้วิธี การฝังกลบ (landfill) การเผา (incinerator) หรือการทำปุ๋ยหมักในโรงงานอุตสาหกรรม (industrial compost) ในรูปแบบการทำปุ๋ยหมัก ผลิตภัณฑ์จะสามารถย่อยสลายได้ 100% ภายในระยะเวลาเพียง 3-6 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาการย่อยสลายที่รวดเร็วมาก เมื่อเทียบกับพลาสติกแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 350-400 ปี อีกทั้งกากที่ผ่านการย่อยสลาย ยังสามารถมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยบำรุงดิน เพื่อใช้ในการเพาะปลูกได้ต่อไป
Q.
What are the degradation methods of EGG Biopak? How long is the degradation period of 100% compostable products?
A.
EGG Biopak biodegradable and compostable products can be disposed in several proper ways to promote zero pollution and make use of the maximum benefit that products deliver. Various waste disposal methods such as incineration, natural decomposition, and composting. In the industrial-scale composting facility, EGG Biopak products will completely be degraded within 3-6 months, giving fertilizer as by-product for plant growth. Comparing to traditional plastic that use around 350-400 years for degradation period, EGG Biopak products are a lot quicker and more eco-friendly.
Q.
ผลิตภัณฑ์ 100% biodegradable and compostable EGG Biopak ผลิตจากอะไร
A.
ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ 100% EGG Biopak นั้น ผลิตจากวัตถุดิบที่พัฒนามาจากพืชธรรมชาติ ที่สามารถปลูกหมุนเวียนทดแทนใหม่ได้ เช่น ข้าวโพด อ้อย หรือ มันสำปะหลัง ฯลฯ ผสมกับไบโอโพลีเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ 100% ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติการย่อยสลายตัวได้เร็ว จึงเป็นมิตรกับกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ โดยไม่ทิ้งสารพิษ หรือทำลายระบบนิเวศ และตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย
Q.
What is 100% biodegradable and compostable EGG Biopak product made from?
A.
Compostable products of EGG Biopak developed from plant resources such as cassava, corn or tapioca which are renewably grown and leftover from consumption. The plant starch, PLA together with biopolymers make EGG Biopak products are great in functionality and biodegradability. It helps reduce the use of petroleum-based resin, low carbon-footprints and good for environment.
Q.
ทำไมราคาสินค้าพลาสติกชีวภาพ ถึงมีราคาสูงกว่าพลาสติกทั่วไป
A.
เนื่องจากวัตถุดิบต้นน้ำที่นำมาผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพนั้น สังเคราะห์ มาจากพืชธรรมชาติ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศในการวิจัย และพัฒนา เพื่อผลิตเป็นไบโอโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท และต้องย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ทิ้งของเสียในดิน หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีต้นทุนที่สูง อีกทั้งราคาน้ำมันดิบนั้น ต่ำกว่าแต่ก่อนมากซึ่งทำให้ความแตกต่างด้านราคา ของวัสดุชีวภาพ กับวัสดุพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียม ยิ่งแตกต่างกันยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุสำคัญว่าทำไมราคาของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่พัฒนามาจากพลาสติกชีวภาพ มีราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทั่วไป
Q.
Why is the price of bioplastic product a relatively higher than of the conventional plastic product?
A.
The cost of research and development of bioplastics is the main issue. The complicated process and advanced technology used to derive biomaterials from plants make an impact on material and product prices. In addition, the current prices of oil are lower than before make it has a l lot of price gap between bioplastics to conventional plastics. All of these are the reasons why plant-based plastic products are more expensive than petroleum-based plastic products nowadays.
Q.
ผลิตภัณฑ์ 100% biodegradable and compostable EGG Biopak รับประทานได้หรือไม่
A.
ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ 100% EGG Biopak นั้น จะพัฒนามาจากพืชธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้ แต่วัตถุดิบที่ใช้นั้นไม่ได้ถูกออกแบบ มาเพื่อการบริโภคเป็นอาหาร จึงไม่ควรนำมารับประทาน
Q.
Are 100% biodegradable and compostable EGG Biopak products edible?
A.
Despite of the fact that EGG Biopak compostable products are made from plant starch and can be totally degradable in the natural environment. However, they are not developed for consumption as human food. Therefore, EGG Biopak products are not edible.
Q.
ผลิตภัณฑ์ 100% biodegradable and compostable EGG Biopak ผ่านการรับรองจากสถาบันใดบ้าง
A.
วัตถุดิบที่นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ 100% EGG Biopak ได้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานการย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในยุโรป และอเมริกา โดยได้รับการรับรอง มาตรฐาน USDA certified biobased product และ EN 13432 Compostable label ดังนั้นจึงรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์ EGG Biopak สามารถย่อยสลายได้ หลังจากการใช้งาน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมภายในระยะเวลา 3 -6 เดือน โดยสิ่งที่ได้หลังจากการย่อยสลายในดินจะประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำและชีวมวลต่างๆที่เป็นแหล่งแร่ธาตุในดิน
Q.
Have EGG Biopak products been certified on the product quality and degradability?
A.
Our 100% biodegradable and compostable products are certified by EN13432 and USDA certified biobased product, from accredited institutions in Europe and USA. According to the standard of EN13432, composting materials must meet the following characteristics:
  • Biodegradability, meaning a material’s capacity to be converted into carbon dioxide (CO2) through the action of microorganisms, under the same process occurring in natural waste.
  • Disintegratability, namely fragmentation and invisibility in the final compost (absence of visual contamination).
  • Absence of negative effects on the composting process.
  • Almost complete absence of heavy metals and the absence of negative effects on compost quality.
Ref: https://ecozema.com/en/why/en13432/
Q.
ผลิตภัณฑ์ 100% biodegradable and compostable EGG Biopak ช่วยรัก(ษ์)โลกได้อย่างไร
A.
ผลิตภัณฑ์ EGG Biopak ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มมูลค่าของ สินค้าเกษตร ทำให้ลดการใช้พลาสติก และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติจากแหล่งน้ำมันดิบ ช่วยลดโลกร้อน เนื่องจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยกว่าในกระบวนการผลิต ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกเพราะสามารถย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติโดยไม่ทิ้งสารพิษ ทั้งยังสามารถนำผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกต่อไปได้ในอนาคตหากนำเข้าสู่กระบวนการหมักที่ถูกต้องและเหมาะสม
Q.
Why do EGG Biopak compostable products help the environment and the community?
A.
EGG Biopak compostable products use eco-friendly and natural-based materials to develop to end products. Compostable products from bioplastic increase the value-added to agricultural products for Thai farmers. It helps to lessen the use of finite fossil resources and fewer the emission of greenhouse gases during the manufacturing process. Additionally, bioplastics disintegrate a lot quicker and easier than traditional plastics, the benefit leads to the reduction of plastic wastes that been discarded in the landfills. EGG Biopak compostable products also do not contain chemicals and other harmful substances that can be released during the decomposition process. Once bioplastic breaks down into the earth, it has no toxic chemicals into our ecosystem. EGG Biopak compostable products complete its end of life by becoming the nutritious soil for crop cultivation after passing through the process of organic recovery in industrial compost site.